เครื่องวัดเฉดสี / Color Meter

สนใจติดต่อสอบถาม 02-0169865 สายด่วน 094-9413993 , 062-9164282

 

 

การวัดสี เครื่องวัดเฉดของสี , Color Measuring หรือ Color Meter

      การวัดสี
        เครื่องมือที่ใช้วัดสีเรียกว่าเครื่อง Spectrophotometer ที่สามารถวัดสีของวัตถุออกมาเป็น ตัวเลขได้ ชึ่งจะวัดปริมาณการสะท้อนแสงของวัดถุเทียบกับมาตราฐานอ้างอิงที่เป็น reflectance curve วัตถุที่มีสีแตกต่างกันจะมี reflectance curve ต่างกัน วัตถุที่มีสีต่างกันเมื่อสะท้อนแสงของสี
นั้นออกมาก็จะมีความยาวคลื่นต่างกันโดยที่
        สีน้ําเงิน มีความยาวคลื่นท 430-460 ี่ นาโนเมตร
        สีเขียว มีความยาวคลื่นที่ 500-580 นาโนเมตร
        สีแดง มีความยาวคลื่นที่ 620-780 นาโนเมตร
ระบบการวัดสีในเครื่อง Spectrophotometer มีอยู่หลายระบบด้วยกัน คือ ระบบ Munsell ชึ่งได้กล่าวไว้แล้ว, ระบบ Tristimulus Value, ระบบ Chromaticity coordinate และระบบ CIE L*a*b* ระบบ Tristimulus Value ค่าที่หาได้ออกมาเป็น X, Y, Z โดยค่านี้จะระบุเป็นค่าสีแดง 

สีเขียว และสีน้ําเงิน ตามลําดับ แต่ค่าที่ได้ยังขาดความสัมพันธ์ระหว่างกันของสีที่มองเห็น จึงไม่สามารถ ที่นํามาใช้ประโยชน์อะไรได้มาก
ระบบ CIE Chromaticity coordinate เป็นวิธีการที่สามารถระบุความหมายของสีได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งค่าที่ได้เป็น 
                 
โดยที่ค่า x และ y เป็นค่าที่ระบุความเป็นสีส่วนความสว่างของสีเป็นค่า Y แต่วิธีการวัดสีโดยวิธีการนี้ไม่เหมาะที่จะนํามาใช้ในการบอกค่าความแตกต่างของสีได้ดี ระบบ CIE L*a*b* เป็นวิธีการวัดสีที่ใช้ลักษณะของ color space 

     วัดเฉดสี,วัดสี,วัดย่านสี,Color meter

โดยกําหนดให้ L* เป็นค่าความสว่าง (Lightness) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 100
        แกน a* ที่เป็น + สีจะเป็นไปในทิศทางสแดง ี
        แกน a* ที่เป็น – สีจะเป็นไปในทิศทางสีเขยวี
        แกน b* ที่เป็น + สีจะเป็นไปในทิศทางสแหลือง
        แกน b* ที่เป็น - สีจะเป็นไปในทิศทางสีน้ําเงิน
และในการหาค่าความแตกต่างของสีที่เป็นตัวเลขนั้นเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 3 จะพบว่าจุดๆ หนึ่งใน Space นั้น เป็น L1* a1* b1* และเมื่อสีมีการเปลี่ยนเฉดสีไปจะได้อีกจุดใน Space เป็น L2* a2* b2*ซึ่ง 2 จุดนี้จะมีระยะห่างกันใน Space เท่าไร ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความแตกต่างของสีดังสมการ
     

โดย ΔE คือคาความแตกต่างของสี
       เราอาจจะกล่าวได้ว่าการมองเห็นสีของมนุษย์และการวัดสีจากเครื่องวัดจะต้องอาศัยปัจจัย 3 อย่างคือ แหล่งกําเนิดแสง วัตถุมีสีและและการอ่านค่าสีแต่กับการมองเห็นสีของมนุษย์นั้นจะพบว่าแต่ละคน อาจจะอ่านค่าสีแตกต่างกันไป สําหรับเครื่องวัดสีนั้นจะให้ค่าที่ได้จากการวัดสีในทางอุตสาหกรรม
เป็นไป ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งยังสามารถที่จะวัดค่าความแตกต่างของสีที่มีเฉดสีต่างออกไปเพียงเล็กน้อยได้เป็นผลให้ในทางอุตสาหกรรมสามารถกําหนดให้ค่าความแตกต่างของสีได้

ขอบคุณ ที่มา http://cms2.swu.ac.th

Visitors: 225,404