เครื่องวัดแรงดึง แรงกดแอนกประสงค์ /Tensile/Universal Testing Machine

สนใจติดต่อสอบถาม 02-0169865 สายด่วน 094-9413993 , 062-9164282

 

Tensile  STARK


Tensile strength คือ ค่าความแข็งแรงของวัสดุเมื่อถูกแรงดึงมากระทำ วิธีการทดสอบจะใช้เครื่องมือทดสอบที่ เรียกว่า Tensile tester, Tensile testing machine หรือ Universal testing machine สำหรับภาษาไทยเรามักเรียกว่า เครื่องทดสอบแรงดึง หรือ เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุแบบเอนกประสงค์ สามารถใช้งานได้ทั้งดึง และกดในเครื่องเดียวกัน

 เครื่องมือวัดและทดสอบแรงดึงวัสดุ ในงานอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยาง หรือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทุกอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องมีเครื่อง ทดสอบแรงดึง (Tensile Tester) ใช้ในการทดสอบค่าความทนต่อแรงดึง ของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมา   เป็นการทดสอบหาค่าคุณสมบัติความแข็งแรง ความทนทานต่อแรงดึง ความยืดหยุ่น เพื่อเป็นการควบคุม คุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  ดังนั้นผู้ผลิตจึงควร เข้าใจในหลักการเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

หลักเกณฑ์การเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึง 

1. การเลือกตามขนาดขีดความสามารถของเครื่อง (Capacity)      ผู้ผลิตต้องทราบถึงค่าแรงที่วัสดุที่ ผลิตว่ามีความทนต่อแรงดึงมากน้อยเท่าไหร่ เมื่อทราบแล้วจึง พิจารณาเลือกใช้เครื่องทดสอบขนาดแรงให้เหมาะสม และ ช่วงแรงที่ใช้ทดสอบควรให้อยู่ในช่วง 10% ถึง 90% ของขีดความสามารถของเครื่อง ตัวอย่าง เช่นในการทดสอบยางเป็นการทดสอบโดยการใช้แรงน้อยและ ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานก็ควรเลือกใช้ เครื่องทดสอบแรงดึงขนาดเล็กในการทดสอบ ถ้าวัสดุเป็น เหล็กมีความทนทานต่อแรงดึงมากและใช้แรงมาก จึงควรเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึงขนาดใหญ่  

2. การเลือกตามคุณสมบัติของวัสดุที่ผลิต เช่น วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานต่อการยืดสูงและต้องการ อัตราความเร็วในการให้แรงในขณะทดสอบแรงดึงวัสดุอุปกรณ์ จึงต้องพิจารณาเลือกเครื่องทดสอบแรงดึงที่ให้ ระยะการดึงที่ยาวตามคุณสมบัติของวัสดุและให้ความเร็วได้สูง 

3. การเลือกตามมาตรฐานก าหนดในการทดสอบ เช่น มาตรฐานบางอย่างก าหนดให้การทดสอบแรงดึงต้องดึง ในขณะที่ชิ้นทดสอบอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ก าหนด หรือการการทดสอบวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อแรงดึงใน สภาวะแวดล้อมที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ดังนั้นเครื่องทดสอบแรงดึงจ าเป็นต้องมีเครื่องควบคุมสภาวะแวดล้อม ควบคู่ไปด้วย เครื่องประเภทนี้จะถูกออกแบบให้มีตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ทั้งอุณหภูมิต่ าและอุณหภูมิสูง

4. การเลือกตามลักษณะของชิ้นทดสอบที่มีขนาด เฉพาะ เช่น เชือก สลิง สายไฟฟ้า หรือ สายเคเบิ้ล ส าหรับ ผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวในการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว ต้องใช้เครื่องทดสอบแรงดึงประเภทที่มีความ ยาวเป็นพิเศษ เพื่อต้องการใช้ทดสอบชิ้นตัวอย่างที่มีขนาดความยาวได้  

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการทดสอบเพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องมากที่สุด คือ ค่าความละเอียดใน การบ่งชี้ ในการวัดค่า (Resolution) ของเครื่องจะต้องสอดคล้องไปกับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รวมทั้งอุปกรณ์ จับยึดชิ้นทดสอบ อุปกรณ์จับยึดก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบแรงดึง จะต้องให้เหมาะสมกับวัสดุ ที่นำมาวัด ทดสอบเพื่อควบคุมการขาดของชิ้นทดสอบให้ เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด 

 

เครื่อง Tensile, เครื่องทดสอบแรงดึง ราคา, เครื่องทดสอบแรงดึงพลาสติก, เครื่อง Universal testing machine คือ, เครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก, เครื่องทดสอบแรงดึง คือ, เครื่องทดสอบแรงกด, เครื่องทดสอบแรงดึง มือสอง, universal testing machine ราคา

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ขอบคุณความรู้จาก  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

Visitors: 224,679